موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 68 صفحه
شماره فایل : 161 mg


قسمتی از این مقاله:

تجاریسازی دانش و فناوری، دارای سابقه‌ای طولانی است. در گذشته، هر چند بصورت اندك و محدود، فناوریها و دانش حاصل از پژوهش‌های علمی، به بازار عرضه شده و تجاری میشدند؛ ولی بنظر میرسد شروع تجاریسازی دانش و فناوری با بحث‌های همكاری بین دانشگاه و صنعت اتفاق افتاده است. همكاری بین صنعت و دانشگاه با آغاز قانون موریل در سال 1862 كه سیستم دانشگاهی اعطای اراضی را راه‌اندازی كرد شروع شد. در آمریكا این همكاری دارای تاریخچه طولانی است؛

برای مثال وزارت دفاع آمریكا در تمام جنگ جهانی دوم و رقابت با اتحاد شوروی در جنگ سرد تحقیق و توسعه مشترك با دانشگاه را به عنوان پیش برند‌‌های اصلی محسوب مینمود (55:Karlsson,2004). دانشگاه MIT در طول دهه‌ی 1920 تصمیم به پتنت نمودن نوآوریهای ایجاد شده از طریق دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها گرفت. روش‌های قبلی به كارآفرینان داخلی و خارجی دانشگاه اجازه میداد كه از تحقیقات دانشگاهی درباره ایده‌های جدید و تجاریسازی آنها، بدون هزینه استفاده نمایند. تصمیم اتخاذ شده توسط دانشگاه MIT، دانشگاه را از وضعیت مجهول بودن به وضعیت فعال بودن در روابط صنعت، دانشگاه عبور داد و دانشگاه كارآفرین ایجاد گردید.

دانشگاه MIT در طول دهه‌ی 1940 دریافت كه ساختارهای حمایتی سیستماتیك نیاز است تا تجاریسازی دانش دانشگاهی به صورت بالقوه اتفاق بیافتد. به عنوان مثال دانشگاه اقتصاد و بازرگانی هاروارد و دانشگاه بوستون از سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر برای ایجاد ارتباط نزدیك برای مزایای مالی استفاده كردند. در همین زمینه پیشرفت‌های مشابهی در دانشگاه استندفورد رخ داد Karlsson,2004: 45)). مفهوم انتقال فناوری اولین بار در گزارش مشهور رئیس جمهور وانیر بوش در سال 1945 در گزارش "دانش- مرز بیپایان" ارائه شد Karlsson,2007:85)). دوره‌ی جدید همكاری بین صنعت و دانشگاه و انتقال فناوری در سال 1980 با گذر از قانون بای‌دال و قانون استیونسن- وایدلر آغاز گردید كه نقش بین صنعت، دانشگاه و دولت را توجیه میكرد (Karlsson,2004:2007 RAND,2003:95 ).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.