موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 65 صفحه
شماره فایل : 142 mg


قسمتی از این مقاله:

تاکنون تعاریف مختلفی از رضایت مشتری ارائه شده است. هر یک از این تعاریف ، از دیدگاه خاصی به این مفهوم می پردازند. در جدول مجموعه ای از تعاریف ارائه شده در زمینه رضایت مشتری توسط نظریه پردازان مهم و همچنین مفاهیم کلیدی تعاریف و مشاهداتی که مشتریان از طریق آن به رضایت یا عدم رضایت دست می یابند، ارائه شده است.

همه تعاریف موجود درباره رضایت مندی ، رضایت را تحت عنوان یک فرایند بیان می کند . این تعاریف متغیر های کلیدی و مکانیز م هایی را برای تعامل این متغیر ها در نظر می گیرند و معتقدند که رضایت مندی ، مرحله نهایی یک فرایند روان شناسی است . رضایت مندی به عنوان نتیجه نهایی همه فعالیت هایی که در طول فرایند خرید و مصرف ایجاد می شود تلقی می گردند و فقط نتیجه مشاهده یا مصرف مستقیم محصول یا خدمت نیست.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.