موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 71 صفحه
شماره فایل : 136 mg


قسمتی از این مقاله:

1مطالعه‌ ی اول در جدول زیر جایگاه ایران در میان 53 کشور بررسی شده در تحقبق هافستد نشان داده شده است. در جدول هم‌چنین که در هر بعد ارزشی در دو انتهای طیف قرار گرفته‌‍‌‌اند نیز ارائه شده‌اند. جدول(2-4): تصویر ایران در پژوهش هافستد (Source: Adapted from Hofstede (1980-1991 چنانچه در شکل (2-12) می‌توان دید، در هریک از ابعاد هافستد، ایران در دو سر نهایی طیف نیست و تقریباٌ در میانه دو سر طیف قرار گرفته است.

ایران از دید فردگرایی، جمع‌گرایی و فاصله قدرت در میانه از نظر دو بعد دیگر، دارای فرهنگی با عدم‌قطعیت‌گریزی نسبتاً ضعیف و توجه بیش‌تر به زن طبعی ( کیفیت زندگی) است. 1مطالعه‌‌ی دوم جدول حاوی کشورها از نظر رتبه بندی هافستد در پیوست پایان‌نامه می‌باشد (وب1). طبق معیارهای اندازه گیری هافستد، ابعاد فرهنگی در ایران چنین عنوان شده است:

ایران، از ابهام گریزی و فاصله قدرت بالایی برخوردار است. قابل ذکر است که این رتبه بندی در مقایسه با سایر کشورهای مسلمان کمتر است و این نشان دهنده (در زمان تحقیق در سال 1972) کاربرد مناسبی از این دو بعد فرهنگی هافستد در جامعه می‌باشد. هرچند با براندازی شاه در ژانویه 1979 و استقرار جمهوری اسلامی، ابعاد فرهنگی رایج در ایران به طور نزدیک‌تری با کشورهای مسلمان که رتبه بندی بالایی از نظر ریسک گریزی و فاصله قدرت دارند، مطابقت می‌کند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.


13500تومان