موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 39 صفحه
شماره فایل : 119 mg


قسمتی از این مقاله:

مفروضات اساسی:

در ژرف ترین سطح آگاهی های فرهنگی، مفرضات ناخودآگاه و مسلم درباره ی چگونگی حل مسائل سازمانی جای گرفته اند. این مفروضات اساسی به اعضا می گویند كه چگونه به امور نگریسته، درباره آنها فكر كرده و آنها را احساس نمایند. آنها نشان دهنده ی مفروضات غیر قابل بحث و خدشه ناپذیر پیرامون برقراری رابطه با محیط، ماهیت طبیعت انسان، فعالیت انسان و روابط انسان هستند. ارزش ها : تعاریف متفاوتی برای ارزش ها در متون مختلف ارائه شده است كه در اینجا چند تعریف برگزیده و آورده شده اند.

1- اعتقادات بنیادی و حقایقی كه سازمان آنها را گرامی می دارد را ارزش های سازمان گویند. ارزش ها اصول دائمی و ثابت هستند. در حالی كه رسالت و دورنما متأثر از شرایط محیطی و بازار تغییر می یابند (حمیدی، 2003). 1-Market culture 2- Result Oriented 2- انتظارات و برداشت هایی كه بیانگر این مطلب هستند كه كاركنان چگونه رفتار می كنند و روابط كسب و كار مبتنی بر چه چیز هایی(به طور مثال اعتماد، حمایت یا راستگویی ) هستند.

3- اعتقادات ریشه ای و ماندگار سازمان ( مجموعه ی كوچك از اصول كلی و راهنما) كه نباید با رویه های خاص فرهنگی یا عملیاتی حفظ شود. این معتقدات را به اقتضا شرایط مالی و یا به خاطر رعایت مصالح كوتاه مدت نمی توان قربانی كرد ( جیمز كالینز از اساتید دانشگاه استنفورد).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.