موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 36 صفحه
شماره فایل :: 64 mg


قسمتی از این مقاله:

مدیریت کیفیت فراگیر در بخش خصوصی یک ابزار بسیار مهم برای بهبود مداوم و رقابت بلندمدت در داشتن یک تجارت مناسب می باشد(Krittanathip et al, 2013). یک دایره کنترل کیفیت معمولا از 4 تا 12 نفر از افراد یک ایستگاه کاري تشکیل می شود که به طور داوطلبانه به منظور تبادل نظر درباره روشهاي بهبود کار یا حل مشکلات، یک گروه را به وجود می آورند.

این گروهها معمولا خًارج از وقت اداري و به طور منظم (معمولا هًفته اي یک بار) جلسه تشکیل می دهند. شرکت کنندگان در این گروهها ، باید از آموزش لازم به ویژه در زمینه ابزار و فنون بهبود کیفیت و حل مشکلات برخوردار شوند. همچنین در ابتداي تشکیل گروه، باید هدایتهاي لازم براي ادامه کار صورت پذیرد، تا گروه پس از اندك زمانی فرونپاشد. ارتباط گروه با مدیریت نیز باید به طریق مناسب برقرار شود تا دستیابی به این اهداف، هر ”دایره کنترل کیفیت“ داراي یک هماهنگ کننده، یک همیار و یک رهبر است.

هماهنگ کننده، اموري از قبیل برنامه ریزي توسعه، تمهید برنامه آموزش همیاران و ایجاد ارتباط مناسب بین دوایر، همیاران و افرادي که به طور در دوایر شرکت ندارند را بر عهده دارد. وجود هماهنگ کنندگان الزامی نیست و ممکن است همیاران، مسؤلیت هماهنگ کنندگان را نیز بر عهده داشته باشند.

همین طور ممکن است کمیته اي وجود داشته. این گونه تیم ها در سازمان جنبه رسمیت ندارد. بنابراین مدیران با ایجاد فضای مشارکتی ومناسب سازمانی زمینه تشکیل اینگونه سیستم های تیمی را فراهم می آورند تا شناسایی و تحلیل مشکلات و یا ارائه راه حل ها با روند بهتری مطرح و اجرا شود. مزایای تشکیل تیم های کنترل کیفیت(حسینی،1389،ص187).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.