موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 36 صفحه
شماره فایل : 58 mg


قسمتی از این مقاله:

تصمیم مشتری برای خرید بر این اساس استوار است كه باید بهترین برند خریداری شود. ولی عملاً بین قصد و تصمیم دو عامل دیگر قرار می گیرند. اولین عامل عقیده دیگران است. عوامل تأثیرگذار دیگر عوامل پیش بینی نشده موقعیتی است. قصد خرید بر اساس عواملی نظیر درآمد مورد انتظار خانواده، قیمت مورد انتظار و فواید مورد انتظار از كالا شكل می گیرد(کاتلر، 1389، صص 217-214).

آمیزه بازاریابی، فنون و شیوه های بازاریابی با انجام تحققیق، بخش بندی و گزینش هدف در بازار و تنظیم پیشنهادهای سازنده، نوبت به فعالیتهای پشتیبانی از آنها می رسد که به کارگیری فنون آمیزه بازاریابی است. ابزار کار چهار عامل مهم است(کاتلر، 1389، ص.80). عناصر آمیخته بازاریابی مجموعه ای است که تحت کنترل سازمان است و سازمان می تواند با آمیختن این عناصر به گونه ای مطلوب، به اهداف خود دست یابد، به طوری که این اجزا به عنوان اجزای یک سیستم در جهت نیل به اهداف سازمان عمل کنند.

منظور از آمیزه بازاریابی یا تركیب بازار، این است كه باید مشخص كرد چگونه باید این عوامل را در هم آمیخت. معمولاً این عوامل را به چهارگونه اصلی طبقه بندی می كنند كه عبارتند از محصول، توزیع، قیمت و ترویج)چاک، 1388، ص 89). استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی، ابزار كار و تاكتیك ها در بازاریابی، آمیزه بازاریابی است(فرهنگ، 1386، ص. 7).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.