موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 44 صفحه
شماره فایل : 52 mg


قسمتی از این مقاله:

امروزه ما افراد با هوش را نه فقط از روی توانای آنها در حل معماهای مختلف و یا از روی تستهای ضریب هوش بلکه از طریق صحبت کردن یا رفتارشان تشخیص میدهیم. یک فرد هوشمند سه ویژگی زیر را دارد.

- توانای استثنای در دریافت و فهم اطلاعات پیچیده از دنیای پیرامون - توانای استثنای در برخورد و ابزار واکنش در برابر این اطلاعات - توانای یادگیری سریع(پرسکات و همکاران،2002) يكي از ويژگي هاي بارز عصر حاضر، تغييرات فزاينده در دانش بشري وعرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تكنولوژيك است (مهری و حسینی،1384 ، 2-189).

در چنين شرايطي، سازمانها، به اطلاعات، به عنوان پشتيبان تصميم گيريهاي سطوح مختلف سازمان، نياز دارند تا در سطح جهاني، رقابتي شوند و آنرا حفظ كنند. فراواني اطلاعات در دنياي امروز موجب شده تا جمع آوري هر چه بيشتر اطلاعات، مد نظر نباشد، لذا بهره گيري از اطلاعات و تبديل آن به هوشمندي كاربردي جهت هدايت تصميم گيريهاي سازماني اهميت يافته است. هوشمندي رقابتي به عنوان عاملي براي حفظ سازمان از خطرهاي آتي و تشخيص فرصتهاي نهفته عمل مي نمايد (کالوف،2008 ، 718-730).

لذا بنگاه هاي پيشتاز به دنبال افزايش مديريت بر اطلاعات، و خلق و مهندسي هوشمندانه آينده سازمان هستند. از آنجايي كه شركتها همواره به دنبال اطلاع از موقعيت رقباي خود بوده اند، نمي توان هوش رقابتي را مفهوم جديدي دانست. اين مفهوم در سال ۱۹۸۰ به صورت آكادميك توسط پورتر با معرفي نيروهاي پنج گانه رقابتي و استراتژيهاي ژنريك، مطرح گرديد(مورفی ،2005).

تعاريف بيشماري از هوش رقابتي توسط محققان بيان شده است؛ به طور كلي هوشمندي رقابتي فرآيند ارزش افزا، مستمر گردش دانايي، جهت پايش محيط داخلي و خارجي ساز مان است، كه در اين فرآيند، جنبه هاي رقابتي محيط از منابع قانوني، جمع آوري و تحليل شده، و در نهايت جهت ارتقاء تصميم گيري استراتژيك و عملياتي مورد استفاده قرارگرفته است(رایتن ،2008).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.