موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 72 صفحه
شماره فایل : 50 mg


قسمتی از این مقاله:

مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در كنترل مداوم كاركنان خود دارند. تصور مديران اين است كه وقتي شخصي در يك محل استخدام ميشود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد. بعضي از مديران بر روي اين مساله كه رضايت كاركنان را ميتوان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد، پافشاري ميكنند.

شايد تصور مديران اين است كه كاركنان، زيردستان آنها هستند و بايد فرامين آنها را بپذيرند (شوکی و ژیامین ، 2009). اگرچه امروزه به دليل اينكه كاركنان در زير فشار مالي زيادي به سرميبرند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي كار است، ولي به تدريج كاركنان علاقهمند به انجام كارهاي با مفهوم و خواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خودهستند، تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد. يكي از مهمترين مسائل انگيزشي كه امروزه با حجم گستردهاي در مطالعات روانشناسي صنعتي و سازماني در غرب گسترش يافته، مساله تعهد سازماني است. بر اساس پژوهشهای انجام شده سه نگرش عمدهی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیشترین میزان توجه را به خود داشتهاند (رابینز، 2005) و در این بین، تعهد سازمانی، نگرش شغلی غالبی است که توجه پژوهشگران را بیش از پیش به خود جلب کرده است (کوهن ، 2007؛ اردهیم، وانگ و زیکر ، 2006).

احترام و ارزشي كه كاركنان براي سازمان قائل هستند و ميزان همانندسازي ارزشهاي فردي و سازماني و تلاشي كه براي حفظ آن صورت ميگيرد از جمله عواملي است كه در ميزان بهرهوري سازماني مؤثر ميباشد.پايبندي به ارزشهاي سازماني سبب رعايت اصول اخلاقي در سازمان مي گردد و باعث ايجاد رابطه خوبي بين كاركنان شده و رفتارهاي فراتر از نقش را افزايش ميدهد و كاركنان خود را جزئي از سازمان دانسته و اهداف سازمان را مشترك با اهداف خود دانسته و همين مسأله باعث افزايش عملكرد فرد و در نهايت بهرهوري سازماني ميگردد (داوندوبني، برندریچی و زرب ، 2000).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.