موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 41 صفحه
شماره فایل : 36 mg


قسمتی از این مقاله:

چون ساختار سرمایه تركیبی از بدهیهای كوتاه‌مدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد، لذا برای اندازه‌گیری آن باید تك تك این نسبتها اندازه‌گیری شود و در كل ساختار سرمایه اندازه‌گیری شود.

نسبت بدهی كوتاه‌مدت: این نسبت از تقسیم بدهیهای كوتاه‌مدت به كل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، 1373) Short-term dept = بدهی كوتاه‌مدت Total Assets = كل داراییها نسبت بدهی بلندمدت: این نسبت از تقسیم بدهیهای بلندمدت به كل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، 1373). Long-term dept= بدهی بلندمدت Total Assets= كل داراییها نسبت حقوق صاحبان سهام: این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به كل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، 1373). Equity= حقوق صاحبان سهام Total Assets= كل داراییها 2-5) پیشینه تجربی تحقیق

) پژوهشهای داخلی صلواتی و رساییان در بررسی رابطه ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام طی یك دوره 4 ساله (1380 الی 1383) در میان 60 شركت از شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به این نتیجه رسیدند كه بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام شركتها و سودآوری رابطه معنی‌داری وجود ندارد. اما میان نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و ساختار سرمایه رابطه معنی‌داری وجود دارد (صلواتی و رساییان، 1386).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.