موارد استفاده : تحقیق و آموزش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 60 صفحه
شماره فایل : 35 mg


قسمتی از این مقاله:

سیستم مالی به مجموعه‌ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده‌‌های دیداری)، نهادها (همانند بانك‌ها) بازارهای مالی(جایی كه افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می‌شود كه نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یكی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درك عمیقی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از كاركردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می‌شود.

یك نظام مالی كارا می‌تواند با فراهم كردن خدمات ، تقسیم ریسك ، نقدینگی سریع و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص كاراتر سرمایه، بهره‌وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد. همانطور كه گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوكارهای مناسب می‌باشد. از این نگاه، نهادهای مالی بعنوان بازوهای اجرایی نظام مالی كه نقش واسطه بین پس‌اندازكنندگان و متقاضیان پس‌انداز را بازی می‌كنند، در تحقق هدف‌های این نظام و حصول كارایی آن نقش بنیادین دارند.

سیستم مالی از طریق نرخ پس‌انداز و یا تخصیص مجدد پس‌انداز بین تكنولوژی‌های مختلف تولیدكننده سرمایه روی انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. یك سیستم مالی دو وظیفه دارد : 1ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده‌ها (وظیفه تخصیص ) 2ـ و اطمینان از وجود یك جریان بازدهی به اندازه كافی مناسب برای تأمین‌كنندگان مالی (وظایف حمایتی) وظایف حمایتی همان ویژگی‌های مربوط به رابطه بین تأمین مالی‌كننده‌ها و مشتریان آنها می‌باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تأثیرگذار است. آن ویژگی‌ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت‌های مالی، امكان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسك و تدارك اطلاعات برای تخصیص سرمایه. (مبصر، 1388، ص36)

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.