موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 13 صفحه
شماره فایل 847


قسمتی از این مقاله:

تصور از بدن، پدیده پیچیده‌ای است که در‌ دهه‌های‌ اخیر توجه اندیشمندان را از حوزه‌های گوناگون به خود جـلب کـرده اسـت(گارنر و همکاران، 1980). این اصطلاح نخستین بار توسط عصب شناس و روانکاو استرالیایی پل شیلدر در کتابش به نام "تصویر و ظاهر بدنی انسانی" (1935) به کار رفت.

اگر چه این اصطلاح در رشته های مختلف مثل پزشکی، روان شناسی، روان پزشکی، روانکاوی، فلسفه، مطالعات فرهنگی و مطالعات فمینیستی وجود دارد اما معنای ثابت و اجماعی در همه این رشته ها ندارد. بنابراین این‌ مفهوم‌ بسیار‌ مورد توجه قرار گرفته اما تعریف واحدی برای آن ارائه نشده اسـت. برای مـثال، نزلک ، (1999)نگرش نسبت بـه بدن را‌ شامل‌ یک خودنگری مرتبط با بدن می‌داند و به عزت نفس، اعتماد میان فردی، رفتارهای‌ ورزشـی‌ و غـیره نـسبت می‌دهد.

براون و همکاران (1990) معتقدند تصور از بدن به درجه رضایت و نارضایتی مردم از ظاهر و بدن برمی‌گردد(1990). کش و استراچن (2002) تصور ازبدن‌ را‌ به احـساسات شـخصی در رابطه با بدن و ظاهر فیزیکی مربوط می‌داند. بحث دررابطه با تصور از‌ بدن‌ بیشتر بـه سـمت بـررسی نارضایتی از بدن پیش رفته است. این نارضایتی در بین‌ جوانان‌ و نوجوانان بسیار بیشتر است(هوانگ و همکاران،2007). به عبارت دیگر، تصویر بدنی از خود به معنای احساسات فرد درباره جذابیت های زیبایی ظاهری و جنسی خود است. به عبارت روشن تر به این معناست که فرد بدن خود را چگونه می بیند و چه احساسی درباره آن دارد و نیز فکر می کند دیگران بدن او را چگونه می بینند(هوانگ و همکاران،2007).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.