موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 55 صفحه
شماره فایل 738


قسمتی از این مقاله:

معلمان زن با "تیپ شخصیتی الف" که اغلب کارهایشان را با حداکثر سرعت انجام میدهند به هنگام استراحت احساس گناه دارند، کارهایشان را به دیگری تفویض نمیکنند، پرحرفی میکنند و همیشه در حال شتاب هستند. این عدد برابر استرس آسیبپذیرند نسبت به معلمان زن با "تیپ شخصیت ب" که در مجموع در برخورد با مسائل زندگی نگرش و برخورد ملایمتری دارند علاوه بر این معلمان زنی که منبع کنترل آنها بیرونی است یعنی معتقدند که همه چیز را عوامل بیرونی کنترل میکنند و از خود آنها کاری ساخته نیست این افراد معتقدند که نمیتوانند روی اتفاقات و امور مهم زندگیشان تأثیر بگذارد و تحت تأثیر این ذهنیت وقتی با مشکل جدی روبرو میشوند احساس یأس و درماندگی میکنند.

بنابراین، این عده هم در برابر استرس آسیبپذیرترند. معلمان زن با شخصیت روان رنجور نیز در برابر استرس آسيبپذیرند. به علت اینکه از آستانه کوتاهی برای تهدیدآمیز بودن اوضاع برخوردارند این افراد اغلب انتظار بدترین حوادث را دارند و مدام به بسیاری از حوادث احتمالی و فرضی فکر میکنند حوادثی که ممکن است اتفاق نیفتد این قبیل افراد اغلب ناراضیاند، زود رنج و فاقد اعتماد به نفس هستند.

علاوه بر ویژگیهای شخصیتی عوامل دیگری از قبیل تدریس به دانشآموزان بیانگیزه و مشکلدار، شرایط کاری نامناسب، فشارهای زمانی و بارکاری، مقابله با تغییراتی که در شغل معلمی وجود دارد، مسئولیتهای زیاد ارزیابی شده مداوم از جانب دیگران (دانشآموزان، اولیاء، مدیر و معلمان زن) نیز به عنوان منابع استرس معلمان زن شناسایی شدهاند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.