موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 46 صفحه
شماره فایل 736


قسمتی از این مقاله:

تعارض در روابط زناشويي زماني به وجود ميآيد كه زوج‏ها در زمينه همكاري و نيز تصميم هاي مشترك درجات متفاوتي از استقلال و هم بستگي داشته باشند. برخي از تعارضات و ناسازگاريها ممكن است در هر رابطهاي طبيعي باشد. اما امكان تعارض در هر انساني وجود دارد. بعضي از زوج‏ها تعارضات بيشتري نسبت به بقيه دارند و بعضي قادرند با تعارضات به طور سازندهاي برخورد نمایند. زوج‏هايي كه نسبت به ديگران تعامل کمتری دارند امكان بيشتري براي جلب رضايت در روابط خود دارند.

بنابر اين امكان تعارض بيشتري نيز دارند. تعارض ميتواند عشق و حتي يك ازدواج خوب را تخريب كند. از طرف ديگر ميتواند تنشها را تسكين دهد و دو نفر را بهتر از قبل در كنار هم قرار دهد. اين امر بستگي به شرايط كلي، نوع تعارض، روشي كه بر آن تكيه مي‏شود و نتيجهي نهايي دارد. ناسازگاري هاي درون خانواده سبب مي‏شود تا روابط اعضاي خانواده به هم بخورد و از هم بگسلد و وحدت ميان اعضاي خانواده به خطر بيفتد و در نهايت منجر به فروپاشي آن گردد (باغبان و مرادی، 1382).

تعارض پديده‌اي است كه همراه با عشق و به موازات آن در ارتباطات زناشويي به وجود مي آيد، به همزيستي خود در كنار آن ادامه مي‏دهد و گاهي همچون سرطان تمامي رابطه را فرا مي گيرد. در تمام دوران هاي تاريخ بشر، تعارض بين مرد و زن مشهود است.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.