موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 49 صفحه
شماره فایل 713


قسمتی از این مقاله:

یكی دیگر از الگوهای سادهای كه برای برنامهریزی استراتژیک ارائه شده است، متعلق به وایتمن است. براساس الگوی مذكور، برنامهریزی استراتژیک از دو قسمت مستقل برنامهریزی و اجرا تشكیل می‌شود. در مرحله برنامهریزی، عوامل داخلی و خارجی سازمان برای شناسایی وضعیت فعلی و طراحی وضعیت مطلوب مورد ارزیابی و بررسی قرار میگیرند.

بدیهی است كه شرایط مطلوب دارای گزینههایی است كه مشخص كردن گزینهها و انتخاب مناسبترین گزینه گام بعدی در مرحله برنامهریزی است. این مرحله با تدوین برنامه اجرایی و عملیاتی پایان میپذیرد؛ سپس اجرا و پیگیری برنامهها و اقدام اصلاحی ادامه مییابد (طبیبی و ملكی، 1382).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.