موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 63 صفحه
شماره فایل 706


قسمتی از این مقاله:

همه موارد ذكر شده در قسمت عوامل مؤثر بر اثربخشی به نوعی می توانند در نقش موانع اثربخشی آموزش عمل نمایند. اما به غیر از این موارد، عوامل دیگری نیز می توانند اثربخشی دوره های آموزشی را تحت تأثیر قرار دهند كه عبارتند از: 1. بسیاری از پرسنل شاغل در بخش آموزش به طور وسیعی از زمینه یا پیچیدگی موضوع ناآگاه هستند و حتی كمبود اطلاعات پایه ای از اصول عمل و استراتژی مداخله گری دارند.

2. پرسنل بخش مدیریتی و نظارتی اغلب آموزش های اولیه و تجربه مدیریتی ندارند. 3. فقدان برنامه و محتوای استاندارد آموزشی مانع ایجاد و انتقال یك مدل كاری و استاندارد عمل شده در حالی كه هر دو برای نتایج سازمانی ضروری می باشند. 4. مشكل استانداردسازی یا همگانی سازی یك رویكرد آموزشی باعث ناكامی در شناسایی نیازهای آموزشی كاركنان می شود.

5. اعمال آموزش بدون ترغیب یادگیرندگان برای مشاركت درارزیابی نیازها وبرنامه های توسعه‎ای‎یشان باعث مقاومت فزاینده در برابر آموزش، كاهش سرمایه گذاری فردی و مشاركت و افزایش احتمال نادیده گرفتن محتوای آموزش به هنگام بازگشت به محیط كار می گردد. 6. فقدان استانداردهای رسمی و فرایندهای كنترل كیفی برای یادگیرندگان و برنامه آموزشی می‌تواند كیفیت و اثربخشی و مناسبت آموزش را كاهش داده و ارزشیابی اعتبار عملكرد یادگیرندگان را مشكل سازد.

7. اجرای آموزش در مجموعه ای دور از محل سكونت فراگیران مانع دسترسی آسان آن ها به آموزش، كاهش تمایل و افزایش فزاینده هزینه سفر و پذیرایی و اسكان می گردد. بدون سیستم های رسمی برای تشویق انتقال یادگیری، بیشتر آنچه كه فراگیران در آموزش كسب كرده‎اند هرگز در كار استفاده نمی شود(گزارش گردهمایی كارشناسان و مدیران آموزش درباره آموزش اثربخش و اثربخشی آموزش1384، ص 77).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.