موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 37 صفحه
شماره فایل 704


قسمتی از این مقاله:

عزت نفس بالا وواقعی:وقتی عوامل شکل دهنده عزت نفس با توجه به واقعیات اجتماعی،خانوادگی وجسمانی عمل کرده باشند،عزت نفس بالا واقعی به وجود خواهد آمد.فرد خود را با آنجه دارد وندارد می شناسد. عزت نفس بالا وکاذب:افرادی که دارای عزت نفس کاذب هستند دارای غرور و خود ستایی وخود بزرگ بینی می باشند. عزت نفس پایین و واقعی:وقتی فرد عزت نفس پایین دارد وبدان آگاه است وبا این مشکل سازگاری پیدا کرده است،عزت نفس پایین و واقعی دارد.

عزت نفس پایین وکاذب:اما اگر فرد عزت نفس پایین دارد وبا ایم مشکل احساس حقارت نیز پیدا کرده و رفتارهای پرخاشگرانه نشان می دهد،عزت نفس پایین وکاذب نامیده می شود.(نوری قاسم آبادی،محمد خانی،1379). اهمیت اطرافیان نزدیک در خود آگاهی: ممکن است آنچه که مادر مورد خودمان فکر می کنیم درست نباشد.

برای خود آگاهی بهتر می توان از اطرافیان نزدیک استفاده کرد. فشار گروه:در سنین نوجوانی و جوانی،گروه هم سن وسال تاثیر زیادی بر فرد وارد می نماید.این فشار، فشاری روانشناختی است که خواسته یا نا خواسته از طریق گروه بر اعضاء وارد می شود تا هنجارها،نگرش ها و رفتارهای گروه را پذیرفته وبه آن پای بند گردد.این فشار ممکن است مثبت یا منفی باشد .اگر فرد تحت تاثیر ویژگی مثبت گروه قرار گیرد فشار مثبت واگر ویژگی منفی گروه بر فرد تاثیر بگذارد،فشار منفی نامیده می شود.(ناصری،1386).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.