موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 55 صفحه
شماره فایل 697


قسمتی از این مقاله:

شیوه‌ ‌تفکر افقی‌توسط «ادوارد دوبونو»مطرح‌شده، مربوط به‌افکارو اندیشه‌های نو می‌باشد و با تفکر خلاق‌درارتباط است.افرادی با طرز تفکر افقی به جای پذیرفتن محتمل ترین راه،به بررسی جوانب مختلف موضوع می پردازند و مسائل را از جوانب مختلف می‌نگرند.از آنجا که تفکر افقی تمایل طبیعی و عادتی‌ازذهن‌است و برای هر کس که به‌ایده‌های نو واندیشه‌های تازه علاقمند باشد، تفکر افقی فراهم است.

دراین روش استادان‌رشته‌های گوناگون علوم انسانی باید به‌ایده‌های نو و بکری که در ذهن دانشجویان هست،جهت دهند؛چرا که‌اولین نشانه‌های یک ایده‌ نو یا فکری خلاقه‌احتمالاً آنقدر تیره و تاراست که‌درک کامل وتنظیم آن جهت ارائه منطقی دشوار است. در چنین حالتی اگر دانشجو قبلاً در فرایند آموزش دانشگاهی خود با شیوه تفکرافقی که منطبق بر مراحل خلاقانه حل مسائل است،آشناباشند، تمام سعی و توانمندی ذهنی خود را بر این اصل قرار می‌دهد که با تعیین شکل وشمایل این ایده جدید و ناب‌آن رابه‌ورطه‌هوشیاری و آگاهی کامل خود بکشاند.

دراین میان همکاری علمی نزدیکی نیز باید بین استاد و دانشجوی خلاق وجود داشته باشد، چرا که‌دراین مرحله‌امکان دارد ایده‌های خلاقه‌ای که از سوی ‌دانشجو ارائه‌ شده، در طی یک توالی منطقی قرار نگیردودرنتیجه‌اگرایده‌دانشجو مورد تأیید و اهمیت استادی باشد،باید مسیر و بستر رشداین ایده‌رابه او نشان دهند؛زیرا این ایده‌ها گاه‌ارزش تبدیل شدن به‌نظریات علمی محکمی رادارند؛

بنابراین شیوه آموزش تفکر افقی می‌تواند مبنای مناسبی برای هدایت آگاهانه ‌طرحهاوایده های خلاقانه‌ دانشجویان،توسط استادان در دانشگاه‌هاو مراکز تحقیقات علوم انسانی باشد تا با پرورش مناسب ایده‌هایی با قابلیت رشد و توسعه،آموزش عالی کشورمان را بویژه در عرصه رشته های علوم انسانی از حالت رکود خارج کرده و به مکانی برای پرورش استعدادهای خلاقه تبدیل شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.