موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 45 صفحه
شماره فایل 675


قسمتی از این مقاله:

رویکردهای جامعه شناختی براهمیت روایط اجتماعی در ارزیابی کیفیت زندگی تاکید دارد.در این رویکرد عمدتا کیفیت زندگی ناشی از روابط اجتماعی یا به عبارتی ناشی از شدت و نوع روابط اجتماعی است. گرسون بیان می‌داردكه درعلوم اجتماعی دو رویكرد اصلی مربوط به كیفیت زندگی وجود دارد: 1- رویكرد فردگرایانه( Individualistic approach) 2- رویكرد استیلایی(transcendentialistic approach) در رویكرد فردگرایانه عوامل موثر در تعیین كیفیت زندگی، فعالیت‌ها و دستاوردهای فردی می‌باشد.

دستاوردهایی چون تسلط یافتن بر محیط زندگی به ویژه توانایی غلبه بر فقر و بدبختی، آزادی از قید محدودیت‌ها و مواردی از این دست، بطور عمومی این رویكرد بر اولویت داشتن فرد نسبت به جامعه و تمایل به درگیر شدن و حفظ آزادی فردی و رها كردن فرد از مشكلاتی كه در شرایط آزادی بدون محدودیت برای فرد پدید می‌آید تاكید دارد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.