موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 70 صفحه
شماره فایل 669


قسمتی از این مقاله:

فرادانش اطلاعات مربوط به نحوه ی طرح ریزی و تدوین راهبرد ها برای پرداختن به یك مسئله ، نحوه ی تمرین یك مهارت و چگونگی مرور ذهنی دانش را شامل می شود. این نوع دانش، كه به چگونگی طرح ریزی مربوط می شود، هم رویكرد كلی و هم رویكرد مشخصی نسبت به حل یك مسئله را در بر می گیرد و نحوه ی عرضه ی طرح را نیز شامل می شود. مهارت های فرا شناختی مهارت های خود نظم دهی مانند صرف كردن وقت برای تمرین مهارت معین و نظارت بر پیشرفت خود را شامل می شود. ً كمپیون ً و ً براون ً عمدتاً مهارت های خود نظم دهی فرا شناختی را مسئول تفاوت ها در یادگیری و انتقال نتایج تلقی می كنند. بدین ترتیب ، این فعالیت های نظارتی باید در آموزش به طور روشن بیان گردند.

ارائه ی مسائل به دانش آموزان، دو هدف را دنبال می كند : دانش آموز مجبور است برای حل مسائل فعال باشد. به علاوه، دانش آموز فرصتی خواهد داشت اكتساب دانش را با توسعه ی تدریجی مهارت های مربوط هماهنگ سازد. طبقه بندی كردن و ازشیابی خطاهای پیش بینی ، سبب پیشرفت اصلاح دانش می شود. اولین مرحله ی فرایند یادگیری ، یعنی مرحله ی بیانی و اخباری وقت گیر است. اگر دانش آموز گام یا عملیاتی را جا بیندازد، بلافاصله باید به او كمك كرد. وقتی كه شیوه ی عمل آموخته شد، جا افتاد و به طور خود كار اجرا گردید، می توان دانش جامع را، كه از طریق همان شیوه های حل مسئله تدارك دیده شده است، ارائه داد. اینك دانش آموز می تواند بدون حل مسائل مربوط ، دانش ( اطلاعات ) را بخواند.

در صورتی كه دانش به همان حیطه تعلق نداشته باشد، بایدمسائل جدید ارائه شود. به دنبال آن ، بار دیگر ساختن دانش جدید و آموزش مهارت ها برای كاربرد این دانش جدید صورت می گیرد. از آن جا كه پس از ارائه ی مسائل ، دانش آموز ً چیز های ً جدیدی مانند اسامی موارد ، ویژگی های آن ها و روابط قانون مند بین امور می یابد یا كشف می كند، درحالت زنجیره های علی و فرایند سعی می كند نظم بندی ها را توصیف كند و تفسیری را تدارك ببیند.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.