موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 38 صفحه
شماره فایل 629


قسمتی از این مقاله:

1- ارزشیابی و استفاده صحیح از روش های نوین آن 2- اصلاح درس 3- تعادل بین بازخورد منفی و مثبت 4- نشان دادن نحوه پیشرفت دانش آموزان 5- ترغیب دانش آموزان به خود ارزشیابی 6- روشن ساختن معیارها 7- برقراری ارتباط صحیح بین بازخوردها و معیارها 8- ارزشیابی مستمر از فرآیند تدریس 9- سنجش کار دانش آموزان 10- دادن بازخورد رو در رو به دانش آموزان 11- دریافت بازخورد به موقع از دانش آموزان 12- نظارت بر برگزاری امتحانات 13- گزارش نویسی 14- کمک به دانش آموز برای نگارش مقالات تخصصی 15- جست و جو و کشف علل قطع سخن خود توسط دانش آموزان 16- شناسایی علل پیدایش رفتارهای ناهنجار دانش آموزان در کلاس درس 17- فراهم کردن فرصت مناسب یادگیری برای دانش آموزان ضعیف جهت بهبود وضعیت خود در سنجش های بعدی 18- پذیرفتن بازخوردهای مثبت و منفی دانش آموزان 19- تهیه گزارشات سودمند از فعالیت دانش آموزان در طول سال تحصیلی 20- به هنگام سازی مواد کمک آموزشی 21- داشتن انگیزش درونی و علاقه 22- اعتقاد به استقلال دانش آموز 23- توجه به قدرت انتخاب دانش آموز 24- فراهم آوردن فرصت هایی برای کار با دیگران 25- بوجود آوردن محیطی که تلاش برانگیز، حمایتی و کم تر تهدید آمیز باشد 26- دادن بازخورد مداوم، سازنده و قابل استفاده 27- داشتن ساختار مناسب و سازماندهی روشن 28- درگیری فعال دانش آموز در وظایف واقع بینانه یادگیری 29- تأکید بر اهداف سطح بالاتر 30- تمرین و تقویت 31- تأکید بر مهارت های علمی سطح بالاتر (حل مسئله و تفکر انتقادی کار مشارکتی و ...) 32- الزام به بروز درکی عمیق از مطالب درسی توسط دانش آموزان با معرفی فعالیت های تدریس مناسب 33- تدارک مقدمات استفاده دانش آموزان از کتابخانه 34- مراقبت از مواد و وسایلی که ممکن است در آینده به استفاده از آن ها نیاز باشد.

35- مرتب کردن اسباب و اثاثیه و لوازم مورد استفاده قرار گرفته شده جهت سهولت در کاربردهای بعدی 36- تدارک بازدید از موزه ها و نمایشگاه ها 37- فراهم کردن شرایطی که دانش آموز همیشه در حال تمرین باشد. 38- تعیین ساختار و استانداردهای امتحانی 39- نشست با اولیا در ایام مناسب 40- اعتراف به اشتباه و کمک گرفتن برای رفع آن از سایر همکاران یا مسؤولین مدرسه 41- احترام به عقاید همکاران در جلسات گروه های آموزشی یا هم اندیشی 42- شرکت در کلاس های ضمن خدمت 43- مشاوره و مذاکره با شاگردان نامنظم 44- رعایت موازین اخلاقی و اجتماعی در برخورد با سایر همکاران مخصوصاً در محیط آموزشی کمک به سایر همکاران در اداره بهینه محیط آموزشی (رحمانی،1389).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.