موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 39 صفحه
شماره فایل 590


قسمتی از این مقاله:

بیشترمطالعاتی که دربار ه سلامت سازمانی انجام شده اند، بیانگراین مطلب بوده اند که دو منبع وابسته ایجاد سلامت سازمانی وکامیابی درمحل کار، وجوددارد . مهم ترین منبع سلامت سازمانی عبارت ازسبک رهبری ورفتار مدیران مستقیم افراداست .

منبع دوم، عبارت است ازسرمشق های سازمانی که باعث ایجاد خلاقیت وهمکاری می شود و نیزابتکاراتی که باعث انجام کارها به شیوه ای مافوق عادی می گردند. براساس ابعاد و ویژگیهایی که مایلز، بنیس، سرجیووانی، آرجریس، پارسونز ودیگران برای سازمانهای سالم قائلند ، ساعتچی( 1386) 1 ویژگیهای " سازمان سالم " را به شرح زیربیان می کند : 1- هدفهای سازمان برای اکثریت کارکنان سازمان روشن است وکلیه فعالیت ها درجهت حصول به اهداف مشخص شده، انجام می پذیرد.

2- کارکنان نسبت به سازمان احساس تعلق می کنند وعلاقه مند به اعلام نظرات خود در مورد مشکلات هستند زیرا سازمان از خود وخودرا متعلق به سازمان می دانند. 3- مسائل درچهارچوب امکانات موجود بصورت فعال و واقع بینانه برطرف می گردد.

4- تصمیم گیری برای افزایش کارآیی موسسه ، براساس عواملی ازقبیل توانایی، احساس مسئولیت، وجود اطلاعات، حجم کار، زمان مناسب وتجزیه وتحلیل منطقی صورت می گیرد. 5- برنامه ریزی درم وسسه براساس واقعیت ها ی موجود وتوجه به آینده ، عملکرد و برقراری نظم صورت می گیرد و در این مورد روحیه همکاری کامل وجود دارد وقبول مسئولیت با مشارکت فعال کلیه اعضا به خوبی مشاهده می شود.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.