موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 57 صفحه
شماره فایل 589


قسمتی از این مقاله:

معیار سلامت روانی در مكتب اسلام تحت عنوان «رشد» به كار رفته است. لغت رشد به معنای قائم به خود بودن، هدایت، نجات، صلاح و كمال آمده است. چنانچه مشاهده می گردد، دستیابی به حداقل رشد مجوزی برای انجام كارهای مستقل، انجام معاملات و دخالت در دارایی تلقی شده است و در این مورد معنای قائم به خود بودن و توانایی زندگی مستقل داشتن بیشتر مورد توجه است دستیابی به حداكثر رشد كه به طور مترادف با تكامل به كار می رود، در حقیقت فلسفه زندگی از دیدگاه اسلام است (لشکری، 1381).

علاوه بر مفهوم كلی تكامل و رشد كه به عنوان معیار مطلوب بهداشت روانی می توان از متون اسلامی استخراج كرد آموزشهای گسترده ای نیز در مورد جنبه های مختلف كمك كننده و یا بازدارنده حركت تكاملی در این مكتب وجود دارد كه دارای جنبه های علمی بسیار و در ضمن از سادگی و قابل فهم بودن و در حد گروههای مختلف اجتماعی برخوردارند.

بعضی از نمونه های این آموزشها عبارتند از: * قدرت تحمل نسبت به نظرات مختلف و گزینش ایمان به خدا و احساس تعهد و تكلیف نسبت به خدا و دوری از قدرتهای غیرخدایی * احساس امنیت نسبت به گفتار شخصی * انجام به موقع هر كار با توجه به شرایط زمان و مكان * برنامه ریزی و كوشش در مورد امور مفید و دوری از هر كار بی‌فایده * قدرت تحمل نسبت به مردم و مدارا با آنها * حسن خلق * تقسیم وقت خود و توجه به سه نیاز اصیل انسان (زندگی روزانه، معاد، لذت جویی) * كوشش در دستیابی به علم و حكمت حتی با از دست دادن رفاه خود * رازداری و كنترل گفتار * عدم خودپسندی * برداشت واقع بینانه از جهان، توجه به نشانه های خداوند و پند گرفتن از تاریخ و تجارب خود و دیگران (لشکری، 1381).

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.