موارد استفاده : منبع کمکی انجام پژوهش
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 33 صفحه
شماره فایل 558


قسمتی از این مقاله:

به طور کلی عوامل بسیاری را میتوان در بروز پرخاشگری موثر دانست. عوامل زیستی و وراثتی، یادگیری محیطی و پردازش شناختی از یک سو و محرک های مربوط به فرد از سوی دیگر از جمله عوامل مهم بروز پرخاشگری هستند. اما به طور کلی می توان عوامل خطرساز پرخاشگری را به سه دسته تقسیم کرد:

عوامل خطرساز موثر در پرخاشگری از جانب کودک

بسیاری از پژوهشها به این نتیجه رسیدهاند که عوامل مربوط به کودک موثرترین نقش را در تعیین و شکلدهی رفتار او ایفا میکنند؛ از این رو تلاش برای یافتن علتهای ارثی یا زیستی ضرورت مییابد. عواملی مانند ناهنجاریهای جسمانی، اختلالات هورمونی و ناهنجاریهای قطعه پیشانی مغز به عنوان علتهای احتمالی ذکر شدهاند. همچنین بررسی مزاج خردسالان نشان داده است که احتمال ابتلا به مشکلات رفتاری در کسانی که مشکلات مزاجی دارند بیشتر است (لی و بیتز ، 1985).

گروه دیگری از پژوهشگران دریافتهاند که رفتار کودکان با کیفیت یا امنیت دلبستگی آنها با مراقبان اولیه شان (مادر) ارتباط دارد؛ به عبارت دیگر، کودکان نوپایی که در دوران دلبستگی احساس ناایمنی میکردهاند احتمال دارد از نظر پذیرش، نزدیکی و راحتی با مادر یا مراقبانشان با مشکلاتی روبرو باشند (اریکسون ، سروف و ایلند ، 1985؛ گرین برگ و اسپلتز ، 1988).

احتمالا آن گروه از کودکانی که در دوره رابطه دلبستگی برای تنظیم عواطف خودیاری نشدهاند، مشکلات رفتاری بیشتری دارند، زیرا نتوانستهاند روشهای موثر برای مهار محرکها و عواطف را فراگیرند. تحقیقات نشان داده است که کیفیت یا امنیت دلبستگی با کیفیت تعاملهای اولیه کودک با مراقبش (مادر)، عدم حساسیت والدین و طرد کودک از سوی والدین ارتباط دارد.

ادامه مقاله به طور کامل در فایل اصلی موجود است.