قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 22 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 526 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

ویلر، برنشتاین، بیلینگر و وبر (2002) در بررسی پردازش اطلاعات در کودکان بیشفعال و کودکان با نارساخوانی دریافتند که کودکان بیشفعال در کار جستجوی دیداری متفاوت از کسانی بودند که بیشفعال نبودند، اما در کار پردازش شنیداری این یافته تایید نشد، عکس این قضیه در مورد کودکان با اختلال خواندن صادق بود. همچنین کودکان بیشفعال در پردازش اطلاعات یا بیتوجهی در سطح کلی ضعیف نیستند اما سرعت پردازش دیداری کند نشان دادند.

در پژوهشی دیگر که به بررسی حافظه کاری کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی/نقص توجه و مقایسه آن با کودکان عادی پرداخت، نتايج نشان داد که کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بيشفعالي در آزمون حافظه ديداري و آزمون فراخواني داستان عملکرد ضعيفتري از کودکان عادي دارند؛ به علاوه سرعت پردازش اطلاعات ديداري در اين کودکان کندتر از کودکان عادي است (علیرضایی مطلق، مرادی و فرزاد، 1386).

در پژوهشی که به بررسی و مقایسه سرعت پردازش اطلاعات شنیداری در نوجوانان نابینا و بینا پرداخت، نتایج نشان داد که عملکرد نوجوانان نابینا در سرعت پردازش اطلاعات شنیداری نسبت به نوجوانان بینا بهتر است و هر چه سرعت ارائه محرکها بیشتر باشد این تفاوت معنادارتر است (شریف درآمدی و مالمیر، 1390).

مقايسه مهارتهاي پردازش اطلاعات متوالي و فضایي دانشآموزان پسر ناشنوا پيش از زبان آموزی و دانشآموزان شنواي 6 تا 12 ساله شهر مشهد نشان داد که آزمودنیهاي ناشنوا در تكليفي كه مستلزم پردازش متوالي بود همانند كودكان عادي عمل نمودند و در تكليفي كه مستلزم پردازش فضايي بود، عملكرد بهتري نسبت به كودكان عادي نشان دادند (درستکار، 1375).

ادامه دارد ...