قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 40 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 518 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

بر نامه های مختلف ،سطوح متفاوتی از توانمندسازی الف. برنامه های توانمند سازی سطح پایین این سطح برنامه های توانمندسازی شامل برنامه های غنی سازی سیستم پیشنهاد ها می گردد . در غنی سازی شغلی به كاركنان فقط در چارچو ب وظایف شغلی شان آزادی عمل محدودی داده می شود . در سیستم پیشنهاد ها، كاركنان اجازه می یابند تا در زمینه ها ی مربوط به تولید و خدمات، پیشنهاد هایی ارائه دهند، اما مدیر ملزم به اجرای این پیشنهاد ها نیست.

ب. برنامه های توانمندسازی سطح متوسط : در این سطح، كاركنان از درجه متوسط آزادی عمل در قالب برنامه های مشاركت شغلی، دوایر كنترل كیفیت و تیم های چند وظیفه ای برخوردار می گردند . مشاركت شغلی شیوه خاصی است كه به موجب آن كاركنان می توانند در مورد برخی از جنبه های شغلی شان آزادی عمل یافته و چگونگی انجام كارشان را خود سازماندهی نمایند . دوایر كنترل كیفیت و تیم های چند وظیفه ای نیز اجازه می یابند تا به حل مشكلات واحد كاری و یا سازمانی شان بپردازند.

ج. برنامه های توانمندسازی سطح بالا تشریح وضعیتی است كه درآن كاركنان ازآزادی عمل زیادی در زمینه شیوه انجام وظایفشان برخوردار می گردند .آنها نه تنها درعملكرد شغلی بلكه درعملكرد سازمان نیز مشاركت داده می شوند .به اعتقادباون ولالردر راین سطح،اطلاعات مربوط به عملكرد شركت، در اختیار تمامی افراد قرار می گیرد.

كاركنان درزمینه كارتیمی وحل مشكلات سازمان مهارتهایشان را به تكامل رسانده،درتصمیمات مدیریتی واحدهای كاری مشاركت نموده،سودسازمان دربین تمامی اعضاتقسیم گردیده وكاركنان درمالكیت شركت سهیم می گردند. (محمدی، 1380)

ادامه دارد ...