قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
کد فایل: mb 363


قسمتی از این مقاله:

روایی سازه، دیگر انواع روایی را در بر میگیرد و در عمل تمامی روشهایی را که در مطالعهی سایر انواع روایی به کار میروند را مورد استفاده قرار میدهد و بیشتر از آنها جنبهی نظری دارد. محقق بر اساس نظریهای، سازه مورد نظرش را تعریف و برای آن آزمون میسازد. مطابق با نظریه، درباره سازه یا ویژگی مورد اندازهگیری پیشبینیهایی میکند.

برای آزمودن پیشبینیها، به جمعآوری شواهد از منابع گوناگون میپردازد و رابطه بین نمرات آزمون را با سازهها یا مفاهیم نظریه مورد نظر تعیین میکند. چنانچه نتایج حاصل در راستای پیشبینیهای نظریه بود، گفته میشود که آزمون ساخته شده، یک آزمون رواست. نکته دیگر اینکه اسقرار روایی سازه برای آزمون یک فرایند مداوم است.

روایی سازه مستلزم جمعآوری شواهدی است تا بر اساس آنها معنای نمره آزمون روشن شود. این شواهد میتواند منطقی یا آماری باشد که در بخش زیر معرفی میشوند. روایی همگرا : یکی از راههای تعیین روایی سازه این است که بین آزمون مورد نظر با آزمون روای دیگری که سازه مشابه را اندازه میگیرد، همبستگی گرفته شود.

در صورت بالا بودن همبستگی، فرض میشود که آزمون مورد نظر نیز از روایی برخوردار است. روایی واگرا : بین آزمون مورد نظر با آزمون روای دیگری که سازه متقابل آن را میسنجد، همبستگی گرفته میشود. در صورت عدم همبستگی یا همبستگی بسیار ضعیف، گفته میشود؛ آزمون از روایی واگرا برخوردار است. همسانی درونی :

در این روش، انسجام و هماهنگی درونی آزمون بررسی میشود. همبستگیهای متقابل بین سوالات آزمون (همچنین سوال – نمره کل و همبستگی خرده آزمونها با همدیگر) را میتوان به منظور تعیین این ادعا که آزمون مورد نظر سازه واحدی را میسنجد به کار برد.

ادامه دارد ...