قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 61 صفحه
کد فایل: mb 363


قسمتی از این مقاله:

در یک وضعیت اندازهگیری، نوع تفسیر نمره (هنجار در مقابل ملاکمرجع) تعیین می کند که کدام تصمیم (نسبی یا مطلق) مناسب است و واریانس خطا به طور متفاوتی برای هر نوع از تصمیم تعریف می شود. یک تصمیم مطلق است اگر تصمیم درباره افراد مبنی بر نمراتشان در ارتباط با یک ملاک باشد.

به بیانی دیگر، تصمیم مطلق بر روی سطح عملکرد افراد بدون توجه به رتبهی آنها متمرکز است و در ارتباط با ثبات جایگاه نسبی افراد و هم ثبات نمرات واقعی است. واریانس خطا برای تصمیم مطلق را با علامت نشان میدهند و آنرا واریانس خطای مطلق می نامند که شامل همه مؤلفههای واریانس مدل به جز هدف اندازهگیری است.

این نوع واریانس بیانگر تفاوت میان نمره مشاهده شده و نمره جهان فرد است. یک تصمیم نسبی است اگر تصمیم درباره افراد مبتنی بر جایگاهشان در ارتباط با دیگران باشد. این نوع تصمیم بر روی تفسیر نمره هنجارمرجع متمرکز است. یعنی نمرات اندازهگیری برای متمایز کردن آزمودنیها به کار میروند. اعتبار اندازهگیری در این حالت مربوط به ثبات جایگاه نسبی افراد است نه در مورد ثبات نمرات واقعی. واریانس خطا برای تصمیم نسبی را با علامت نشان می دهند و آن را واریانس خطای نسبی مینامند.

این نوع واریانس شامل همه ی مؤلفههای واریانس تعاملی است که هدف اندازهگیری را در بر میگیرد. واریانس خطای نسبی به صورت تفاوت میان نمره انحرافی مشاهده شده شخص و نمره انحرافی جهان او تعریف میشود. این نوع واریانس مشابه واریانس خطا در CTT است. ریشه دوم واریانسهای خطا (نسبی و مطلق)، برآوردی از خطای استاندارد اندازهگیری (نسبی و مطلق) است که میتوان از آن در جهت ساخت فواصل اطمینان حول نمره جهان فرد استفاده کرد.

ادامه دارد ...