قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 51 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 271 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

ریون بار-ان نیز مانند گلمن از نظریه پردازان ترکیبی هوش هیجانی است. او هوش هیجانی را به این صورت تعریف میکند : «هوش هیجانی یک دسته از مهارتها، استعدادها و توانایی های غیر شناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشارهاوانتقادهای محیطی افزایش میدهد»( شیخپور و بذرافکن،1387) هوش هیجانی فرد یک عامل مهم در تعیین توانایی موفقیت در زندگی است و به طور مستقیم بهداشت روانی وی را تحت تاثیر قرار میدهد.

هوش هیجانی همچنین با سایر تعیین کنندههای مهم (توانایی فرد برای موفقیت در مقابله با حوادث محیطی) مانند شرایط و پیش آمادگی های زیستی-طبی،استعداد عقلی شناختی و واقعیت ها و محدودیت های فوری و در حال تغییر محیط نیز ترکیب میگردد.

این رویکرد با دیدگاه تعاملی بم و آلن (بم وآلن ،1974؛ به نقل از بار-ان 2004)از این جهت که بر اهمیت تمرکز سنجش بر عوامل شخصی و موقعیت های محیطی در پیش بینی رفتار تاکید دارد موافق است اسپتین (1979؛ به نقل از بار- ان،1997) نیز بر این دیدگاه تاکید و بیان میدارد که طرح این پرسش که کدامیک از آنها(موقعیت یا شخص)مهم ترند چرا که رفتار همیشه نتیجه کنش مشترک شخص و موقعیت است.

رفتار همیشه در یک بافت موقعیتی رخ میدهد نه در خلاء. بنابراین، بحث درباره ویژگی های رفتار فرد بدون مشخص کردن موقعیتی که رفتار در آن رخ داده است،امری بی معنی میباشد. مدل هوش هیجانی چند عاملی بار-ان با ظرفیت برای عملکرد مرتبط است تا خود عملکرد- ظرفیت برای موفقیت نه خود موفقیت - همچنین این مدل فرایند-مدار است تا نتیجه مدار . این چهارچوب مفهومی جامع بر گروهی از مولفه های عاملی (مهارتهای هیجانی) مبتنی است و سایر مدلهای موجود هوش هیجانی را نیز در بر میگیرد.

به این معنا که این مدل تنها بر آگاهی از احساسات و استفاده از این اطلاعات برای تطابق با زندگی تاکید ندارد. بلکه دربرگیرنده مولفههای دیگری است که در تعیین موفقیت فرد در کنار آمدن با فشارها و شرایط محیطی کم اهمیت نیستند( احمدی رق آبادی،1384).

ادامه دارد ...