قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 51 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 271 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

یك باور، هرگونه فرض اساسی، چه آگاهانه ویا ناآگاهانه است كه به اشخاص این آمادگی را میدهد كه وقایع را به نحو خاصی درك كنند ونوع خاصی را از اعمال ، انجام دهند. باورها به سه دسته تقسیم میشوند: توصیفی، سنجشی و تجویزی. باورهای توصیفی: واقعیتهای مورد قبول راجع به یك فرد، دیگران و اوضاع مختلف میباشند.

مثلاً فردی ممكن است معتقد باشد وی فرصت زیادی برای رسیدن به موفقیت دارد. باورهای سنجشی: بیان كننده قضاوتهایی نظیر خوبی، بدی، درست و یا اشتباه در روابط با خود و دیگران و محیط است. باورهای سنجشی میتواند مطابق با باورهای توصیفی باشد. مثلاً «من استعداد خوبی برای موسیقی دارم».

باورهای تجویزی: آنچه را یك فرد بالاجبار باید انجام دهد، دیكته میكنند و این در صورتی است كه كارهای او باید مبتنی بر باورهای قابل ارزیابی باشند. مثلاً بر اساس باورهای قابل ارزیابی و توصیفی بالا میتوان گفت كه: اظهار قاطع كردن، كامیابی و اظهار عقیدهكردن رفتارهای شایسته ای هستند و خود یك فرد و دیگران باید به این صورت عمل كنند. باورها ابعاد شناختی، نفسانی و رفتاری دارند.

بعد شناختی عبارت است از اطلاعاتی كه آن باور مبتنی برآن است و اساسی برای قضاوت در مورد آنچه خوب، بد، درست یا اشتباه است، میباشد. مبنای اطلاعات و قضاوت برای بعد شناختی یك باور از منابع بسیاری ناشی میشود. نمودهای قدرت نظیر والدین منشا مهمی هستند.

در چارچوب روابط فرزند و والدین، فرزندان وقایع مهمی را در خصوص دنیا ، شرایط خاص و مردم وخودشان فرا میگیرند. همچنین قضاوتهایی راجع به وقایع یاد میگیرند ودوست دارند هم این وقایع را و هم قضاوتهای انجام شده را در مورد آنها به طور كامل قبول كنند.

این وقایع ممكن است ریشه در خرافات، واقعیات یا اسطورهها داشته باشند. یك قضاوت ممكن است صحیح و قابل تغییر یا نادرست و پایدار در شرایط گوناگون به حساب نیاید.

ادامه دارد ...