قابل استفاده در: مقاله نویسی و انجام پژوهش های علمی
منابع فارسی: دارد
منابع لاتین: دارد
پیشینه داخلی جدید: دارد
پیشینه خارجی جدید: دارد
نوع فایل: Word قابل ویرایش
تعداد صفحه: 48 صفحه
بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 215 را دانلود کنید.


قسمتی از این مقاله:

وایت و همکاران، 2008) برای درک بهتر چارچوب مفهومی سبک هویت یک مدل تصویری ارائه داده اند.

این مدل بر ماهیت دو گانه طبقه بندی سبک های هویت تأکید می کند و منبع تفاوت یعنی «تعهد / کاوشگری» را نشان می دهد. افرادی که دارای پایگاه های هویت موفق و مهلت خواه هستند، بیشتر از سبک هویت اطلاعاتی استفاده می کنند و فعالانه به جستجوی اطلاعات می پردازند.

تفاوت این دو پایگاه، در میزان تعهد آنها است. بعضی افراد با سبک هویت اطلاعاتی، به ارزشها، اهداف و اعتقادات متعهد شده اند، در حالی که دیگران به جستجو ادامه می دهند.

افرادی که در پایگاه هویت زودرس قرار دارند، از سبک هویت هنجاری استفاده می کنند، فرآیند جستجوی اطلاعات در این گروه کمتر دیده می شود و بیشتر به توصیه ها و انتظارات افراد مهم در زندگی تکیه می کنند.

افرادی که در پایگاه مغشوش هستند از سبک هویت مغشوش – اجتنابی استفاده می کنند.

این افراد ضمن اینکه تعهداتی را شکل نداده اند، به لحاظ جستجو و استفاده فعال از اطلاعات، از راهبردهای تعلل، تعویق و اجتناب استفاده می کنند. شکل 5-2 مدل تصویری سبک های هویت را نشان می دهد.

ادامه دارد ...