سالیان متمادی است که بشر به شیوه های مختلف مواد مخدر را به امر کاستن از آلام خویش و یا تغییر دادن حالات هشیاری خود مورد استفاده قرار داده است.

برای دسترسی به فایل ورد WORD این پروپوزال ، بعد از پرداخت حق اشتراک فایل شماره 10025 را دانلود کنید.
 
عنوان: مقایسه امید به زندگی، کیفیت زندگی و تعهد زندگی در زنان خانواده های معتادان گمنام که در جلسات نارانان شرکت می کنند و زنان خانواده های معمولی که در جلسات نارانان شرکت نمی کنند در شهر کرج
تعداد صفحه: 28 صفحه WORD
فونت: B lotus
فاصله سطرها: 1.5
منابع فارسی و لاتین: دارد

بیان مسأله (تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌‌های تحقیق، منظور تحقیق)

سالیان متمادی است که بشر به شیوه های مختلف مواد مخدر را به امر کاستن از آلام خویش و یا تغییر دادن حالات هشیاری خود مورد استفاده قرار داده است (دیویسون ، نیل ، 2001). در واقع امروزه وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن به صورت یک معضل شخصی، اجتماعی و بهداشتی در آمده است که در کشور های مختلف منابع انسانی و سرمایه های ملی را به شدت مورد تهدید قرار می دهد(زمستانی یامچی، سهرابی و برجعلی، 1390).

اعتیاد از آسیب های جدی فردی و اجتماعی است و نه تنها بر روی زندگی فرد معتاد تاثیر دارد بلکه اطرافیان و بستگان وی را نیز در معرض آسیب قرار می دهد. واکنش اعضای خانواده نسبت به فرد معتاد به خصوص با تاثیر پذیری از ویژگی های شخصیتی و کیفیت روابط درونی خانواده به ویژه با همسر فرد معتاد، می تواند آینده روابط زوجین را دچار بحران های عمیق نماید (محمدی، 1384).

در چنین شرایطی همسران افراد معتاد، امید به زندگی خود را از دست می دهند، بهزیستی روانی آنها دستخوش اغتشاشات می شود، مناسبات اجتماعی و کیفیت زندگی آنها مختل می شود و خلاصه اینکه غم، اندوه، احساس تنهایی، شرم و عدم امنیت روانی بر سیطره ی زندگی آنها استیلا می یابد (هالفورد، 2001؛ ترجمه تبریزی، کاردانی و جعفری، 1384).

امید یکی از پایه های اصولی قدرت و توازن روانی است که مشخص کننده دستاوردهای زندگی است. امید، توانایی باور یک احساس بهتر از آینده است. امید با نیروی نافذ خود، سیستم فعالیت را تحریک می کند تا سیستم بتواند تجارب نو را کسب کرده و نیروهای تازه را در ارگانیزم ایجاد نماید و در نتیجه امید، انسان را به تلاش و کوشش وا داشته و او را به سطح بالایی از عملکردهای روانی و رفتاری نزدیک می کند و امید یکی از نشانه های سلامت روان است(رابینسون، 1983؛ به نقل از پاشا و امینی، 1389).

از نظر اسنایدر (2000) امید حالت انگیزشی مثبتی است که مبتنی بر حس پایوری و راه یابی است و محصول تعامل فرد با محیط است؛ به سخن دیگر، امید عبارت است از: ظرفیت تصور توانایی ایجاد مسیر هایی به سمت اهداف مطلوب و تصور داشتن انگیزه برای حرکت در این مسیرها. اسنایدر و همکاران (2006) در تعریف دیگری، امید را مجموعه ای ذهنی می دانند که مبتنی بر حس متقابل اراده و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف است.

اهمیت و ضرورت

امروزه مسئله اعتیاد به مواد و داروها، چه به مواد مجاز وچه غیر مجاز، به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر در آمده است. آمارهای منتشره از سوی سازمان های بین المللی، به خصوص سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو، حاکی از افزایش فزاینده مصرف مواد در سطح جهان است. بر هیچ کس پوشیده نیست که گسترش این روند تیشه بر ریشه بنیادهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه می زند و آن را از درون دچار فساد می کند و در نهایت به انحطاط می کشاند. این مشکل امروز آنچنان خود نمایی می کند که هیچ کشوری نمی تواند خود را کاملا مصون نگه دارد (باوی، 1388).

اعتیاد یکی از چهار بحران جهان است که گردش مالی آن بیش از 1600 میلیارد دلار در سال است. این پدیده ای است که حداقل 200 میلیون شهروند جهان گرفتار آسیب های جدی آن هستند. بحران اعتیاد مثل بحران های دیگر مانند تخریب محیط زیست، فقر و قطحی، جنگ و خونریزی و ظهور بیماری های نو پدید سلامت جوامع بشری را تهدید می نماید و منجر به مشکلات و معضلات خانوادگی، فساد و جرایم و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی جامعه می شود.

اهمیت موضوع اعتیاد در ایران به جهت شیوع گسترده آن در بین افراد جامعه است(پارسانیا و همکاران، 1391). گزارش سالانه سازمان بهداشت جهانی در سال 2005 نشان می دهد که در دنیا 200 میلیون معتاد به انواع مواد افیونی وجود دارد و متاسفانه همین گزارش ذکر می کند که بالاترین شیوع اعتیاد با 8/2 درصد در ایران است و قزاقستان با 3/2 درصد و روسیه با 1/2 درصد در رتبه های بعدی جای دارند(عسگری، امینی، نادری و روزبهانی، 1387).

در حال حاضر اختلال های مصرف مواد و پیامد های ناخوشایند ناشی از آن یکی از مهم ترین مشکلات سلامت عمومی در سراسر جهان به شمار می آید (دالی و مارلات ، 2005). اختلال های مصرف مواد یکی از عواملی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم سبب اختلال در نظم و امنیت جامعه شده (ورنان کلمن ؛ ترجمه میر فخرایی، 1387)؛ و هم از بعد شخصی و هم از بعد اجتماعی تاثیر عمیقی بر حوزه های حقوقی، اجتماعی، زیستی و مالی در جهان به جا گذاشته است. علاوه بر میلیون ها نفر دیگر نیز به طور غیر مستقیم تاثیر می گذارد (جنکینز ، 2009).

سوابق مربوط (بیان مختصر سابقة تحقیقات انجام شده دربارة موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از كشور نظرهای علمی موجود دربارة موضوع تحقیق)

حداد رحمانی (1390) پژوهشی با هدف مقایسه میزان سازگاری اجتماعی، امید و رضایت از زندگی در اعضای گروه های گمنام و مراجعان به کلینیک های ترک اعتیاد شهر مشهد انجام دادند. برای این منظور تعداد 186 نفر از معتادان ( 122 نفر عضو N.A، 14 نفر با شرکت همسران در جلسات نارانان و 64 نفر مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و پرسش نامه های سازگاری اجتماعی بل، امید اشنایدر و رضایت از زندگی دینر بر روی آن ها اجرا گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس، و سپس آزمون شفه در سطح اطمینان 95/0 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی فرضیه های پژوهش نشان داد که اعضای معتادان گمنام در هر سه متغیر سازگاری اجتماعی، امید و رضایت از زندگی نسبت به مراجعان به کلینیک ها که از این برنامه بی بهره اند نمرات بهتری کسب کرده اند.

از سوی دیگر در بررسی اثربخشی جلسات نارانان آزمون فرضیه ها نشان داد معتادانی که همسران شان در جلسات نارانان شرکت می کنند در متغیر رضایت از زندگی نمرات بالاتری کسب می کنند اما هیچ تفاوتی در میزان امید و سازگاری اجتماعی این معتادان در مقایسه با کسانی که همسران شان در این جلسات شرکت نمی کنند مشاهده نگردید. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به رابطه مثبت بین شرکت در جلسات و نمرات سازگاری اجتماعی، امید و رضایت از زندگی اشاره نمود. با بررسی نتایج این پژوهش می توان گفت که برنامه های دوازده قدمی( معتادان گمنام و نارانان) نقش مهمی در فرآیند بهبودی و بازگشت فرد به روال یک زندگی سالم و لذت بخش و برقراری روابط مناسب با دیگران ایفا می کند. بنابراین لازم است تا با آشنا سازی جامعه با این انجمن، امکان شرکت بیشتر معتادان در این انجمن فراهم شود.

 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر امید به زندگی

تعریف مفهومی: از نظر اسنایدر (2000) امید حالت انگیزشی مثبتی است که مبتنی بر حس پایوری و راه یابی است و محصول تعامل فرد با محیط است؛ به سخن دیگر، امید عبارت است از: ظرفیت تصور توانایی ایجاد مسیر هایی به سمت اهداف مطلوب و تصور داشتن انگیزه برای حرکت در این مسیرها. تعریف عملیاتی: در این پژوهش امید به زندگی نمره ای است که آزمودنی از پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991)بدست می آورد.

 

ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه‌برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانكهای اطلاعاتی و شبكه‌های كامپیوتری و ماهواره‌ای و غیره ) :

پرسشنامه کیفیت زندگی: در پژوهش حاضر از فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده می شود. این پرسشنامه دارای 26 ماده و 4 بعد سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیط فیزیکی می باشد که به عنوان یک مقیاس جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و در مجموع شامل کیفیت زندگی کلی و سطوح سلامت عمومی می باشد. ابعاد این پرسشنامه به شرح زیر است: الف)بعد بهداشت و سلامت جسمانی که نمره آن حاصل جمع سوالات 3 و 4 و 10 و 15 و 16 و 17 و 18 می باشد.

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

داده های حاصل از این طرح با استفاده از نرم افزار آماری 22 SPSS- مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهدگرفت. ابتدا با استفاده از روش های آماری توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار، داده ها توصیف و سپس با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل و تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) فرضیه ها مورد سنجش قرار خواهندگرفت.

 

منابع فارسی

ارسیا، تقوا؛ خوش دل؛ علیرضا؛ امن الهی، فرهاد؛ و اکبرزاده، مهدی. (1389). بررسی میزان آگاهی متخصصین قلب تهران از درمان نگهدارنده با متادون و بوپرونورفین. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران، 9: ص 283-282.

 

منابع لاتین

Calhoun, C. (2004). An apology for moral shame. The Journal of Political Philosophy, 12(2), 127–146.